Nitai.tv : YouTube : Old Videos : SoundCloud : eBook : Veda : Scriptures : हिन्दी : ગુજરાતી : Donate

Our Lioness Preacher

manimanjaridasi
Tags: #<Tag:0x00007fe3c810c828>

(Jahnavi dasi) #1

Suddenly few lines came in my mind for our lioness preacher…

:hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus:

Mani Manjari dasi mataji hai badi anokhi
sabko we hain nitai vayulekhan krati

Park park aur gali gali mein we hain chaayi
aur sabke uddhar ka we sandesha laayi

Nitai naam akshar ke lockets badh jivo ko phnvati
aur unko iss bhav sagar se mukt krati

Nitaipreshthji ki aseem kripa hai unpar barasti
aur unki sewa ke liye ve nirantar tarasti

Mataji hain Vayulekhan Mission ki pracharak dhurandhar
sabko kar deti hain vayulekhan se ghanchakkar

Har sewa karne ke liye we hmesha tatpar
aur unka saath dete hain hmare Shyamanand prabhu chupe rustam

:hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus: