NitaiBhakti.com : KRSNA.ME AUDIOS : YouTube : Older YouTube : 1571 Videos : SoundCloud : Veda : Scriptures : हिन्दी : ગુજરાતી : Donate

Desciplic Succession


(Bhaktiratna Sadhu Maharaj) #1

THE DISCIPLIC SUCCESSION OF THE KRISHNA BRAHMA-MADHVA-NITAI-GAUR-GAUDIYA-VINODA-SARASVATA-SAMPRADAYA OF BHAKTIRATNA SADHU MAHARAJ AND NAMRUCHI ASHRAM:

 1. Lord Krishna & Shrimati Radha

 2. Shrila Brahma

 3. Shrila Narada

 4. Shrila Vyasa

 5. Shrila Madhva

 6. Shrila Padmanabha

 7. Shrila Shrila Nrhari

 8. Shrila Madhava

 9. Shrila Akshobhya

 10. Shrila Jaya Tirtha

 11. Shrila Jnanasindhu

 12. Shrila Dayanidhi

 13. Shrila Vidyanidhi

 14. Shrila Rajendra

 15. Shrila Jayadharma

 16. Shrila Purusottama

 17. Shrila Brahmanya Tirtha

 18. Shrila Vyasa Tirtha

 19. Shrila Lakshmipati

 20. Shrila Madhavendra Puri

 21. Lord Nityananda Prabhu, Shrila Ishvara Puri, Lord Advaita Acharya

 22. Lord Gauranga Mahaprabhu, Shri Shachi-devi, Shrila Jagannatha Mishra, Shri Lakshmipriya-devi, Shri Vishnupriya-devi, Shri Jahnavi-devi, Shri Vasudha-devi, Shrila Haridasa Thakura, Shrila Yadunandana, Shrila Gauridasa Pandita, Shrila Vrindavana dasa

 23. Shrila Shivananda Sena, Shrila Prabodhananda, Shrila Shrivasa Thakura, Shrila Virabhadra, Shrila Pundarika Vidyanidhi, Shrila Svarupa Damodara, Shrila Ramananda Raya, Shrila Narahari Sarakara, Shrila Jagadananda, Shrila Murari Gupta, Shrila Sarvabhauma, Shrila Lokanatha, Shrila Hridaya Chaitanya, Shrila Sanatana, Shrila Rupa, Shrila Raghunatha dasa, Shrila Raghunatha Bhatta

 24. Shri Gadadhara Pandita, Shrila Gopala Bhatta, Shrila Jiva, Shrila Krishnadasa Kaviraja, Shrila Kavi Karnapura, Shrila Lochana dasa

 25. Shrila Shrinivasa Acharya, Shrila Narottama, Shrila Shyamananda

 26. Shrila Ganganarayana Chakravarti, Shrila Rasikananda

 27. Shrila Krishnacharana Chakravarti

 28. Shrila Radha Ramana Chakravarti

 29. Shrila Vishvanatha Chakravarti

 30. Shrila Baladeva Vidyabhushana, Shrila Narahari Chakravarti

 31. Shrila Uddhava dasa

 32. Shrila Madhusudana dasa

 33. Shrila Jagannatha dasa

 34. Shrila Sacchidananda Bhaktivinoda Thakura

 35. Shrila Gaura Kishore dasa

 36. Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada

 37. Shrila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Shrila Bhaktishastri Parampada dasa, Shrila Bhaktikumuda Santa Goswami

 38. Shrila Bhaktiratna Sadhu Maharaj


(VamshiKrishnadas) #2

Thank you so much for this list of Disciplic Succession Gurudeva… It’s so clear and accurate… :blush::blush::blush:


(Nitaisevika dasi) #3

Sri Guruvarg ki jaya ho! Srila Nitaipreshthji Gurudev ki jay ho! Nitaaaaaiiibol! Thank you so much for sharing dear Nitaipreshthji